Informationscentralen för Västerhavet

Informationscentralens ansvarsområde är Västerhavet, vilket inbegriper den svenska västkusten från Öresundsbron och upp till gränsen mot Norge. Området omfattar således Skagerrak, Kattegatt och delar av Öresund. Länsstyrelsen i Västra Götalands län driver Informationscentralen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Detta gör vi

Informationscentralens främsta uppgift är att snabbt nå ut med samlad information om läget längs västkusten vid storskaliga händelser i havsmiljön, t.ex. vid algblomningar, syrebrist eller alggifter i blåmusslor. Centralen ska även kunna ge allmän information om havsområdet.

En annan uppgift är att öka kunskapen om vår havsmiljö hos allmänheten. Arbetet med främmande arter i havs- och skärgårdsområden ingår i denna uppgift. Arbetet består av att sprida information om vad främmande arter är och vad man kan göra för att förebygga spridningen av dem.

Vår webbplats

Vår webbplats, Informationscentralen för Västerhavet, är nära kopplad till länsstyrelsens information om miljöövervakningen av kust och hav. Bland delprogrammen i miljöövervakningen ingår bl.a. undersökningar av alggifter i självplockade musslor (i samarbete med Bohuskustens vattenvårdsförbund), liksom övervakning av växtplankton i den fria vattenmassan, trend- och områdesövervakning av makrofauna på mjukbottnar, övervakning av djurlivet på hårdbottnar, utvecklingen av snabbväxande alger, samt fiskhälsa.

Kontakta oss

Kontakt med informationscentralen för Västerhavet får man genom att ringa 031- 60 52 51 eller 031- 60 52 54, eller skicka e-post till:

Sök på Främmande arter:

 

Skandinavien Informationscentralen för Egentliga Östersjön Informationscentralen för Västerhavet Informationscentralen för Bottniska viken